Avoin arkkitehtuuri

DITA ja muut standardoidut tekniikat

Indox-järjestelmä nojaa täysin avoimiin standardeihin. Sovelluksen pohjana on SQL-tietokanta, johon dokumentit on tallennettu XML-muodossa. Dokumenttien ja dokumenttikokonaisuuksien rakenne noudattaa DITA-standardia.

DITA (Darwin Information Typing Architecture) on arkkitehtuuri, joka luo moduulaarisen, komponenttiperustaisen ympäristön dokumentaation tuottamiseen. Lähtökohtana on, että kaikki sellainen informaatio, jota hyödynnetään useammassa paikassa, kirjoitetaan vain kerran.

DITA mahdollistaa informaation purkamisen pieniin, helposti ylläpidettäviin palasiin joita voidaan joustavasti yhdistellä toisiinsa eri käyttötarkoituksia varten.

Rakenteisessa dokumentoinnissa asioiden linkittämiseen käytetään yleisesti ristiinviittaustekniikkaa (x-ref) ja linkitystekniikkaa (XLink). DITA tuo käyttöön lisäksi sisältöviittaus-käsitteen (conref), jossa elementti korvautuu toisaalla sijaitsevan, kaltaisensa elementin sisällöllä.

DITA tuo myös joustavuutta rakennekuvausten hallintaan. Sen avulla voidaan monimutkaiset, ja usein massiiviset, rakennekuvaukset purkaa helpommin ylläpidettäviin palasiin. Nämä palaset voivat periä toisiltaan ominaisuuksia. DITA on tehty laajennettavaksi erilaisille semanttisille vaatimuksille.

Jokainen järjestelmään kirjoitettu tietopala on ”älykästä tekstiä” mitkä ohjelma kokoaa julkaisuksi.
Sisältöä kirjoitettaessa palaseen lisätään elementtejä, jotka ovat hierarkkisessa riippuvuudessa toisiinsa. Valittava elementti riippuu rakenteesta ja kirjoitettavan tekstin asiasisällöstä.

Palasia tai niiden osia voidaan merkitä koskemaan esim. tiettyä tuotetta tai sen varianttia, jolloin dokumentaatiosta voidaan tuottaa automaattisesti tuotekohtaisia variaatioita ilman ylimääräistä manuaalista työtä. Merkintä voidaan kohdistaa myös tuotettavan dokumentaation lukijakohderyhmän mukaan ja tuottaa siitä automaattisesti esim. toimintaohjeita organisaation sisäiseen käyttöön tai julkisiksi versioiksi.